Hotline: 0915 10 31 32
Social Youtube seowebaz.com Social Twitter Seowebaz.com Social Google Plus Seowebaz.com Social Facebook Seowebaz.com

Ký tự đặc biệt HTML

Có bao giờ bạn thấy những ký tự này: ♣ ♠ ♥ ♦ Nó là hình ảnh chăng? Không phải bạn nhé. Nó là những ký tự đặc biệt của HTML giúp cho việc nhập liệu thật dễ dàng và không cần phải gắn hình vào mà vẫn có được những biểu tượng làm tăng thêm tính hấp dẫn cho bài viết.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến các bạn các ký tự đặc biệt giúp cho bài viết của bạn thêm sinh động hơn mà không cần phải download bất kì tấm hình nào về bạn chỉ cần copy và paste vào nội dung thế là xong. Cùng tham khảo qua bảng ở bên dưới nhé:

 

left single quote  
right single quote  
single low-9 quote  
left double quote  
right double quote  
double low-9 quote  
dagger  
double dagger  
per mill sign  
single left-pointing angle quote  
single right-pointing angle quote  
black spade suit  
black club suit  
black heart suit  
black diamond suit  
overline, = spacing overscore  
leftward arrow  
upward arrow  
rightward arrow  
downward arrow  
trademark sign
unused �-

   
horizontal tab      
line feed      
unused    
space      
exclamation mark !   !
double quotation mark " " "
number sign #   #
dollar sign $   $
percent sign %   %
ampersand & & &
apostrophe '   '
left parenthesis (   (
right parenthesis )   )
asterisk *   *
plus sign +   +
comma ,   ,
hyphen -   -
period .   .
slash / /
digits 0-9 0-
9
   
colon :   :
semicolon ;   ;
less-than sign < < <
equals sign =   =
greater-than sign > > >
question mark ?   ?
at sign @   @
uppercase letters A-Z A-
Z
   
left square bracket [   [
backslash \   \
right square bracket ]   ]
caret ^   ^
horizontal bar (underscore) _   _
grave accent `   `
lowercase letters a-z a-
z
   
left curly brace {   {
vertical bar |   |
right curly brace }   }
tilde ~   ~
unused -
   
en dash
em dash
unused ˜-
Ÿ
   
nonbreaking space      
inverted exclamation ¡ ¡ ¡
cent sign ¢ ¢ ¢
pound sterling £ £ £
general currency sign ¤ ¤ ¤
yen sign ¥ ¥ ¥
broken vertical bar ¦ ¦ or &brkbar; ¦
section sign § § §
umlaut ¨ ¨ or ¨ ¨
copyright © © ©
feminine ordinal ª ª ª
left angle quote « « «
not sign ¬ ¬ ¬
soft hyphen ­ ­  
registered trademark ® ® ®
macron accent ¯ ¯ or &hibar; ¯
degree sign ° ° °
plus or minus ± ± ±
superscript two ² ² ²
superscript three ³ ³ ³
acute accent ´ ´ ´
micro sign µ µ µ
paragraph sign
middle dot · · ·
cedilla ¸ ¸ ¸
superscript one ¹ ¹ ¹
masculine ordinal º º º
right angle quote » » »
one-fourth ¼ ¼ ¼
one-half ½ ½ ½
three-fourths ¾ ¾ ¾
inverted question mark ¿ ¿ ¿
uppercase A, grave accent À À À
uppercase A, acute accent Á Á Á
uppercase A, circumflex accent   Â
uppercase A, tilde à à Ã
uppercase A, umlaut Ä Ä Ä
uppercase A, ring Å Å Å
uppercase AE Æ Æ Æ
uppercase C, cedilla Ç Ç Ç
uppercase E, grave accent È È È
uppercase E, acute accent É É É
uppercase E, circumflex accent Ê Ê Ê
uppercase E, umlaut Ë Ë Ë
uppercase I, grave accent Ì Ì Ì
uppercase I, acute accent Í Í Í
uppercase I, circumflex accent
Chia sẻ:
Hoàng Trí Racing Shop Đồ chơi xe máy hoàng trí Áo lớp, áo cơ quan, áo công sở potato.clothing Thiết kế nội ngoại thất BeoDecor Thiết kế website seowebAZ.com Sửa xe nâng IB, lốp xe nâng, vỏ xe nâng Thiết kế website seowebAZ.com Thiết kế website seowebAZ.com Thiết kế website seowebAZ.com
Nhiều doanh nghiệp và chủ shop đã hợp tác với chúng tôi
Đăng ký nhận email để biết được tin mới và các hướng dẫn mới nhất từ seowebAZ.com