CÁCH TÍNH ROA ROE NHƯ THẾ NÀO?

Phát
Tạm dừng
Nghe tiếp

Khi đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty, các nhà phân tích thường xem xét hai tiêu chí: ROA-Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và ROE-Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cách tính roa roe để các bạn hiểu rõ hơn trước khi quyết định đầu tư ở bất kỳ sàn forex nào.

Cách tính ROA

ROA (Return on Assets) -Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản hoặc lợi nhuận bình quân mà tài sản sẽ tạo ra.

Công thức ROA: ROA = LNST / tổng tài sản

ROA thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản doanh nghiệp. ROA càng cao chứng tỏ việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng tốt.

Tỷ suất sinh lợi trên tài sản của các công ty cổ phần rất khác nhau và phụ thuộc vào từng ngành. Đây là lý do tại sao nên so sánh ROA giữa các công ty tương tự. Không nên xem xét một năm khi đánh giá ROA mà nên xem xét ít nhất là 3 năm. Xem thêm về cách tính lợi nhuận CFD

Cách tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

ROE (Return on Common Equity) – lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

ROE là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, nó đo lường khả năng sinh lời của các cổ đông phổ thông trên một đô la vốn.

Công thức: ROE = LNST / vốn chủ sở hữu

Khi đánh giá ROE, điều quan trọng cần lưu ý là:

ROE <Lãi vay ngân hàng: Vì vậy nếu công ty vay ngân hàng thì lợi nhuận tạo ra chỉ để trả lãi vay ngân hàng.

ROE> Lãi vay ngân hàng: Sau đó phải đánh giá xem công ty có vay ngân hàng và phát huy hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường hay không để xem công ty có khả năng tăng ROE trong tương lai hay không.

Hệ số ROE càng cao thì doanh nghiệp sử dụng vốn cổ đông càng hiệu quả, nghĩa là công ty đã đạt được sự cân đối hài hòa giữa vốn cổ đông và vốn vay để phát huy lợi thế cạnh tranh, quá trình tài trợ và mở rộng quy mô trong tương lai. Do đó, tỷ lệ ROE càng cao thì cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc duy trì ROE cao trong nhiều năm cũng cho thấy một công ty có lợi thế cạnh tranh, những công ty có khả năng cạnh tranh cao, có lợi thế cạnh tranh hoặc độc quyền thường có ROE cao.

Mối quan hệ giữa ROA và ROE

Các nhà đầu tư thường thấy ROE và ROA (lợi tức trên tài sản) xuất hiện theo cặp.

Đòn bẩy tài chính = ROE / ROA

Một công ty phát triển tốt thường chỉ sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý hoặc rất ít. Sự gia tăng của đòn bẩy tài chính cho thấy rằng các công ty đã vay thêm vốn bên ngoài cho các hoạt động sản xuất và hoạt động của họ.

Kết luận

Tôi hy vọng rằng câu trả lời của tôi trên đây sẽ giúp bạn có thông tin cụ thể về câu hỏi này, và bạn có thể dễ dàng áp dụng cách tính roa roe thông qua thông tin này.