Ký tự đặc biệt HTML

  Ký tự đặc biệt HTML

  Ký tự đặc biệt HTML

  Hotline: 0915 10 31 32
  Social Youtube seowebaz.com Social Twitter Seowebaz.com Social Google Plus Seowebaz.com Social Facebook Seowebaz.com

  Ký tự đặc biệt HTML

  Có bao giờ bạn thấy những ký tự này: ♣ ♠ ♥ ♦ Nó là hình ảnh chăng? Không phải bạn nhé. Nó là những ký tự đặc biệt của HTML giúp cho việc nhập liệu thật dễ dàng và không cần phải gắn hình vào mà vẫn có được những biểu tượng làm tăng thêm tính hấp dẫn cho bài viết.

  Hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến các bạn các ký tự đặc biệt giúp cho bài viết của bạn thêm sinh động hơn mà không cần phải download bất kì tấm hình nào về bạn chỉ cần copy và paste vào nội dung thế là xong. Cùng tham khảo qua bảng ở bên dưới nhé:

   

  left single quote  
  right single quote  
  single low-9 quote  
  left double quote  
  right double quote  
  double low-9 quote  
  dagger  
  double dagger  
  per mill sign  
  single left-pointing angle quote  
  single right-pointing angle quote  
  black spade suit  
  black club suit  
  black heart suit  
  black diamond suit  
  overline, = spacing overscore  
  leftward arrow  
  upward arrow  
  rightward arrow  
  downward arrow  
  trademark sign
  unused �-
  
     
  horizontal tab      
  line feed      
  unused    
  space      
  exclamation mark !   !
  double quotation mark " " "
  number sign #   #
  dollar sign $   $
  percent sign %   %
  ampersand & & &
  apostrophe '   '
  left parenthesis (   (
  right parenthesis )   )
  asterisk *   *
  plus sign +   +
  comma ,   ,
  hyphen -   -
  period .   .
  slash / /
  digits 0-9 0-
  9
     
  colon :   :
  semicolon ;   ;
  less-than sign < < <
  equals sign =   =
  greater-than sign > > >
  question mark ?   ?
  at sign @   @
  uppercase letters A-Z A-
  Z
     
  left square bracket [   [
  backslash \   \
  right square bracket ]   ]
  caret ^   ^
  horizontal bar (underscore) _   _
  grave accent `   `
  lowercase letters a-z a-
  z
     
  left curly brace {   {
  vertical bar |   |
  right curly brace }   }
  tilde ~   ~
  unused -
     
  en dash
  em dash
  unused ˜-
  Ÿ
     
  nonbreaking space      
  inverted exclamation ¡ ¡ ¡
  cent sign ¢ ¢ ¢
  pound sterling £ £ £
  general currency sign ¤ ¤ ¤
  yen sign ¥ ¥ ¥
  broken vertical bar ¦ ¦ or &brkbar; ¦
  section sign § § §
  umlaut ¨ ¨ or ¨ ¨
  copyright © © ©
  feminine ordinal ª ª ª
  left angle quote « « «
  not sign ¬ ¬ ¬
  soft hyphen ­ ­  
  registered trademark ® ® ®
  macron accent ¯ ¯ or &hibar; ¯
  degree sign ° ° °
  plus or minus ± ± ±
  superscript two ² ² ²
  superscript three ³ ³ ³
  acute accent ´ ´ ´
  micro sign µ µ µ
  paragraph sign
  middle dot · · ·
  cedilla ¸ ¸ ¸
  superscript one ¹ ¹ ¹
  masculine ordinal º º º
  right angle quote » » »
  one-fourth ¼ ¼ ¼
  one-half ½ ½ ½
  three-fourths ¾ ¾ ¾
  inverted question mark ¿ ¿ ¿
  uppercase A, grave accent À À À
  uppercase A, acute accent Á Á Á
  uppercase A, circumflex accent   Â
  uppercase A, tilde à à Ã
  uppercase A, umlaut Ä Ä Ä
  uppercase A, ring Å Å Å
  uppercase AE Æ Æ Æ
  uppercase C, cedilla Ç Ç Ç
  uppercase E, grave accent È È È
  uppercase E, acute accent É É É
  uppercase E, circumflex accent Ê Ê Ê
  uppercase E, umlaut Ë Ë Ë
  uppercase I, grave accent Ì Ì Ì
  uppercase I, acute accent Í Í Í
  uppercase I, circumflex accent
  Chia sẻ:
  Hoàng Trí Racing Shop Phòng khám đa khoa thủ dầu một Đồ chơi xe máy hoàng trí Áo lớp, áo cơ quan, áo công sở potato.clothing Thiết kế nội ngoại thất BeoDecor Thiết kế website seowebAZ.com Sửa xe nâng IB, lốp xe nâng, vỏ xe nâng Thiết kế website seowebAZ.com Thiết kế website seowebAZ.com Thiết kế website seowebAZ.com
  Nhiều doanh nghiệp và chủ shop đã hợp tác với chúng tôi
  Đăng ký nhận email để biết được tin mới và các hướng dẫn mới nhất từ seowebAZ.com